RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Państwu poniższe informacje, spełniając tym samym obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  RODO.

Informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych związanych z procesem świadczenia usług i realizacji umów współpracy jest UPTIME ERP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Eugeniusza Paukszty 12, 60-461 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526323, NIP: 7811898079, REGON: 302777918, kapitał zakładowy: 75.000,00 zł.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się:

 • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy
 • mailowo – e-mail: rodo@uptime-erp.com

Ponadto informujemy, iż:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, obsługi świadczonych dla Państwa usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu realizacji wiążących Państwa z naszą firmą umów, porozumień i zamówień. 2
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. b – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych, ciążących na Administratorze, tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji, etc.;
  • art. 9 ust. 2 lit. f RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, dane mogą być też przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) – jeśli Państwo wyrażą stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowej;
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1-2 celów:
  • w zakresie realizacji postanowień umów, zleceń lub innych ustaleń z nich wynikających, Państwa dane przechowywane są przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a przewidzianych przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa;
  • w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora – nie dłużej niż to wynika z celu takiego działania;
  • na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych – o ile wyrazili Państwo zgodę będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia zgody.
 4. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową, z uwagi na konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji, Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w pkt. 1-2;
  • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Administratorem przy realizacji usług i zamówień
  • dostawcom usług prawnych, doradczych, windykacyjnych, etc.;
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
 5. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy i wykonania usługi lub zamówienia przez Administratora. 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu UpTime ERP Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Eugeniusza Paukszty 12, 60-461 Poznań
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej